Özel Haber

Öğrenci ikamet iznine yüksek öğretim kurumunda öğrenim şartı getirildi

Dershaneler ve kurslara kaydolanlara herhangi bir ikamet izni verilmeyecek...

Yabancılar ve Muhaceret Yasası, Madde 20 Altında Yapılan Tüzük’te değişiklikler yapıldı. 

Yapılan değişiklikler 26 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Koruma Belgesi alan mülteciler ikamet izni alma yükümlülüğünden muaf tutuldu

Tüzüğün ‘İkamet İzni Alma Yükümlülüğünden Muafiyet’ başlıklı 12 Maddesi’nde değişikliğe gidilerek, “Devlet Korumasına alınan, Çocuk Yuvasında veya SOS Çocuk Köyü'nde barındırılan ve/veya koruyucu aile yanında barındırılan on sekiz (18) yaş altındaki çocuklar”la, “Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Koruma Belgesi alan Mülteciler"e İkamet İzni Alma Yükümlülüğünden Muafiyet getirildi.

İkamet İzni Çeşitlerindeki öğrenci ikamet iznine yüksek öğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi şartı getirildi

“İkamet İzni Çeşitleri”ni düzenleyen 13. Madde’nin 3’ünci fıkrası ayrıntılandırılarak, öğrenci ikamet izni yeniden tanımlandı.

Öğrenci ikamet izni, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir yüksek öğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, ya da doktora öğrenimi görecek olanlara öğrenim sürelerine göre ve her defasında en fazla iki yıllık süreyle verilen öğrenci ikamet izni” olarak değiştirildi.

Dershaneler ve kurslara kaydolanlara öğrenci ikamet izni dahil herhangi bir ikamet izni verilmeyecek

“Öğrenci izni”ni düzenleyen Madde 19’a şu değişiklikler/eklemler yapıldı.

Bu değişiklikler:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek olanlar öğrenci ikamet izni almakla yükümlüdür. "

“Öğrenci ikamet izni süresi içerisinde, yüksek öğretim kurumu, fakülte veya bölüm değişikliği yapılması durumlarında, süresinde bildirimde bulunulması kaydı ile mevcut ikamet izni geçerliliğini korur.”

“Açık öğretim ve/veya uzaktan eğitim ve/veya ilköğretim ve ortaöğrenim eğitimi veren özel okullar hariç diğer özel okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü altında izinli kurumlarda öğrenim göreceği gerekçesiyle öğrenci ikamet izni ve/veya herhangi bir ikamet izni verilmez."

Tüzüğün “İkamet İzni Başvurularında Genel Kurallar”ı belirleyen 22. Maddesi’nde bazı değişikliklere gidildi.

Buna göre,

(1) Esas Tüzük, 22 'nci maddesinin (2)'nci fıkrasının ( c) bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (c) bendi konmak suretiyle değiştirilir: "(c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen süreler içerisinde başvuranlardan, normal ikamet izni harcı alınır. Bu sürelerden sonra, Daire'ye başvuranlardan yalnızca aile ikamet izni kategorisinden dolayı geriye dönük izin alma hakkı olduğunu ispatlayanlardan, ileriye doğru verilecek izin için gecikmeli başvuru harcı alınır ve buna ilaveten geç kalınan her ay için geriye dönük izin harcı alınır. 

(2) Esas Tüzük, 22'nci maddesinin (9)'uncu fıkrasının (c) bendinin (i) alt bendi altındaki (bb) alt paragrafı kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (bb) alt paragrafı konmak suretiyle değiştirilir: 
"(bb) Başvurunun alınmasının onaylandığı tarihten itibaren 60 (altmış) gün boyunca, başvuran ülkede yetkili makamlardan izinli olarak bulunmuş kabul edilir ve bu süre içerisinde ceza ödemeksizin ülkeden çıkış ve ülkeye giriş yapmakta serbesttir." 

(3) Esas Tüzük, 22'nci maddesinin (9)'uncu fıkrasının (ç) ve (d) bentleri kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (ç) ve (d) bentleri konmak suretiyle değiştirilir: 
"(ç) Başvurunun alınmasının onaylanmasından itibaren, Başvuran, hangi işlemleri yapması gerektiğini sistem üzerinden takip ederek gerekli işlemleri yapar. Yapılması gereken işlem er hususunda Başvurana kısa mesaj ve/veya elektronik posta yoluyla bildirim yapılır. Yapılan bildirimde, ilgili işlemin başvuran tarafından yerine getirilmesi gereken bir süre belirtilebilir. Süre hususunda bildirim yapılmaması halinde, başvuruyla ilgili tüm işlemlerin yukarıdaki (c) bendinde verilmiş olan 60 günlük süre içerisinde tamamlanması esastır." 

"(d) Bildirilen süre içerisinde veya yukarıdaki (c) bendinde verilmiş olan 60 günlük süre içerisinde, idareden kaynaklanmayan sebeplerle ilgili işlemlerin başvuran tarafından yapılmaması halinde, başvurana başvurusunun iptal edilmiş olduğuna dair bildirim yapılır. Başvuranın bu bildirim tarihinde geçerli bir yasal izninin bulunmaması halinde, bildirimde, beş gün içerisinde ülkeden çıkış yapması gerektiği uyarısı yapılır. Söz konusu beş gün içerisinde ülkeden çıkış yapmayan yabancılar, beşinci günün dolmasından itibaren ülkede yetkili makamlardan izinsiz olarak bulunmuş sayılırlar ve haklarında Yasadaki para cezaları uygulanır”

Polis’in ‘olumsuz’ rapor düzenlediği ve ikamet izinliyken çalıştığı tespit edilenin ikamet izni iptal edilebilecek

“İkamet İzni Başvurusunun Reddi, İznin İptali veya Yenilenmemesi” bölümüne ilişkin Madde 23’te ise ikamet izni verilmeme, verilmişse iptal edilme ve süresi bitenlerin yenilenmemesine ilişkin bentler genişletildi. 

İkamet izni başvurusunun reddi, iznin iptal veya iznin yenilenmemesi şartlarına,

"(f) İkamet İzinli kişinin herhangi bir nedenle polis tarafından aranması," 

"(g) İkamet İzinli kişi aleyhine polis tarafından düzenlenmiş olumsuz bir rapor alınması halinde," 

"(ğ) Kişinin ikamet izinliyken çalıştığının tespit edilmesi halinde" şeklinde yeni bentler eklendi.

Tüzüğün “Yetkili Makamlardan İzinsiz Olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunma” başlıklı 25’inci Maddesi’ndeki aşağıdaki fıkralar yeniden düzenlendi.

Değişikliklere göre,

"(l) (b) Bu fıkra amaçlan bakımından, yasal izinli hale gelmek amacı ile 22'nci maddenin (S)'inci fıkrasına göre başvuruda bulunan kişiler en fazla 60 gün veya daha erken neticelenmesi halinde başvuruları neticeleninceye değin yetkili makamlardan izinli kabul edilirler." 

"(2) (c) Öğrenci ikamet izni sahibi olup da ülkedeki bir ortaöğretim okulundan veya üniversiteden mezun olan yabancılar, son alınan öğrenci ikamet izni bitiş tarihinden itibaren altmış gün süresince, ülkede yetkili makamlardan izinli olarak bulunmuş sayılırlar ve haklarında bu süre için herhangi bir para cezası uygulanmaz." 

"(4) Bu tüzük uyarınca aile ikamet izni kategorisinden izin alabilecek durumda olmasına rağmen almamış olan kişiler, izinsiz kaldıkları sürede ikamet izni alabilecek durumda olduklarını ispatlamaları halinde, ispatladıkları dönemi kapsayacak şekilde en fazla iki yıl geriye dönük ikamet izni alabilirler. Bu şekilde geriye dönük ikamet izni çıkarılmasında, gecikmeli ikamet izin harcına ilaveten, geç kalınan her ay için, Birinci Cetvelde gösterilen geriye dönük harç bedeli de tahsil edilir. Bir aydan kısa süreler bir ay olarak kabul edilir."

İkamet İzni Harçları yükseldi

Tüzükte ayrıca İkamet İzni Harcı, Gecikmeli Başvuru Harcı ve Geriye Dönük İzin Harcı için ödenecek meblağlar artırıldı.

Aile İkamet İzinlerinde 6 ayı geçmeyen izin harçları 450,00 TL’ye; gecikmeli başvurular 675,00 TL’ye; 6 aydan 12 aya kadar aile ikamet izinleri 900,00 TL’ye, gecikmeli başvurular 1350,00 TL’ye; 

12 aydan 24 aya kadar aile ikamet izinleri 1800,00 TL’ye; gecikmeli başvurular  2700,00 TL’ye ve aile ikamet izinleri kategorisindekideki tüm geriye dönük izin harçları aylık 243,00 TL’ye çıkarıldı.

Kısa Dönemli İkamet İzinlerinde 6 ayı geçmeyen izinler 450,00 TL’ye; 6 aydan 12 aya kadar 900,00 TL’ye ve 12 aydan 24 aya kadar kısa dönemli izinler 1800,00 TL’ye yükseldi.

Öğrenci İkamet İzinlerinde ise 6 ayı geçmeyen izinler 232,00 TL’ye; 6 aydan 12 aya kadar 342,00 TL’ye ve 12 aydan 24 aya kadar 684,00 TL’ye çıkarıldı.

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın